REGULAMIN NAJMU SPRZĘTU ZDJĘCIOWEGO KIVI SP Z OO

 

§ 1

 1. Prawo do sprzętu, który wynajmowany jest klientom na zasadach określonych w niniejszym regulaminie posiada firma KIVI spólka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Łączyny 4, KRS 0000733737, REGON 380356828, NIP 5851484710, dalek zwany jako Wynajmujący.

 2. Klientem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia i posiada zdolność do  czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu  nabywać prawa i obowiązki, która złożyła zamówienie u Wynajmującego, dalej jako Klient.

 3. Przedmiotem najmu w rozumieniu niniejszego regulaminu jest sprzęt zdjęciowy będący w posiadaniu przez Wynajmującego i  znajdujący się w jego ofercie najmu, dalej zwany jako Sprzęt.

 4. Zestaw - zespół elementów składający się z kamery filmowej, obiektywów, akcesoriów do kamery takich jak wizjer, karty pamięci, bezprzewodowa transmisja wizji, bezprzewodowe prowadzenie ostrości, baterie zasilające, monitory poglądowe oraz głowicą wraz z kompletem statywów.

 5. Umową w rozumieniu niniejszego regulaminu jest umowa najmu rzeczy ruchomej zawarta w formie dokumentowej pomiędzy Wynajmującym a Klientem, na mocy której Wynajmujący oddaje Klientowi do używania na oznaczony przez Klienta w ofercie czas, za wynagrodzeniem określonym w ofercie Wynajmującego, dalej jako Umowa. Umowa zostaje zawarta w chwili potwierdzenia przez Klienta oferty Wynajmującego. 

 6. Zamówienie – oświadczenie Klienta złożone Wynajmującemu w formie dokumentowej zawierające wyszczególnienie istotnych postanowień Oferty. Akceptacja zamówienia i przyjęcie przez Wynajmującego jest dokonane w formie dokumentowej.

 7. Oferta – oświadczenie woli Wynajmującego zawierające istotne postanowienia umowne. Oferta stanowi integralną część Umowy.

 8. Forma dokumentowa – forma dokonania czynności prawnej, w rozumieniu kodeksu cywilnego, przez którą należy rozumieć w szczególności wiadomość e-mail.

 9. Potwierdzenie w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza zaakceptowanie Oferty Wynajmującego przez Klienta, zawarcie Umowy przez Klienta i Wynajmującego na warunkach określonych w Ofercie oraz akceptację niniejszego regulaminu przez Klienta.

 10. Płatnik – Klient, na którym ciąży obowiązek zapłaty czynszu i innych należności wynikających z zawartej Umowy.

 11. Dane osobowe: dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, niezbędne do wykonania  umowy najmu, obejmujące:  imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, PESEL, numer telefonu, adres e-mail.

 12. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich Klientów i stanowi  integralną część umowy najmu.

 

§ 2

 1. W celu złożenia Zamówienia Klient wysyła ze swojego imiennego adresu e-mail na adres poczty e-mail Wynajmującego ikivi.biuro@gmail.com wiadomość, która zawiera następujące informacje::

  1. dokładne określenie Sprzętu, który Klient chce wynająć,

  2. dokładne określenie terminu planowanych zdjęć oraz dokładne określenie terminu, na jaki ma zostać zawarta Umowa,

  3. dokładne określenie miejsca, gdzie planowane są zdjęcia,

  4. dokładny opis zdjęć i określenie sytuacji nietypowych i niebezpiecznych, w szczególności zdjęć podwodnych, lotniczych i innych mogących narazić Sprzęt  na uszkodzenia,

  5. dane osobowe Klienta, zawierające wszystkie elementy o których stanowi § 1 ust. 11 Regulaminu,

  6. dane osobowe osoby trzeciej, zawierające wszystkie elementy o których stanowi § 1 ust. 11 Regulaminu oraz dowód swojego umocowania do zawarcia umowy najmu (np. skan pełnomocnictwa), jeśli osoba trzecia będzie zawierała umowę w charakterze pełnomocnika Klienta, 

  7. dane osobowe operatora i asystenta kamery, zawierające wszystkie elementy o których stanowi § 1 ust. 11 Regulaminu,

  8. dane osobowe zawierające wszystkie elementy o których stanowi §1 ust. 11 Regulaminu, osoby  upoważnionej przez Klienta do odbioru Sprzętu w jego imieniu oraz  dowód swojego umocowania do odbioru Sprzętu (np. skan upoważnienia) jeśli Klient zleci odbiór dokumentu upoważnionej osobie, 

  9. wyraźny podpis klawiaturowy w postaci imienia i nazwiska osoby, która przesyła powyższe informacje,

  10. oświadczenie Klienta o tym, że zamierza zawrzeć umowę najmu z Wynajmującym.

 2. Po otrzymaniu przez Wynajmującego wiadomości e-mail zawierającej wszystkie informacje, o których stanowi § 2 ust. 1 Regulaminu,  Wynajmujący prześle na adres mailowy Klienta ( z którego otrzymał zgłoszenie) ofertę najmu.

 3. W przypadku przesłania Wynajmującemu wiadomości e-mail, która nie zawiera wszystkich informacji, o których stanowi  § 2 ust. 1 Regulaminu, zgłoszenie uznaje się za niedokonane.

 4. Oferta, o której stanowi § 2 ust. 2 Regulaminu, jest ważna w ciągu 24 godzin, od chwili wysłania jej Wynajmującemu do Klienta.

 5. Sprzęt wydawany jest w Zestawach, o którym stanowi § 1 ust. 4 Regulaminu.

 6. Minimalna kwota zamówienia to 3.500,00 polskich złotych netto, poniżej tej kwoty Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.

 7. W przypadku gdy Klient chce wynająć tylko część Zestawu, o którym stanowi § 1 ust. 4 Regulaminu, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.

 8. W przypadku zaakceptowania przez Klienta oferty, przesłanej przez Wynajmującego, w terminie, określonym w § 2 ust. 4 Regulaminu Klient prześle Wynajmującemu na adres e-mail: kivi.biuro@gmail.com potwierdzenie przyjęcia/akceptacji oferty przez Klienta bądź pełnomocnika. Moment ten poczytuje się za zawarcie Umowy, której integralną częścią jest REGULAMIN NAJMU SPRZĘTU ZDJĘCIOWEGO KIVI SP Z OO.

 9. Za miejsce zawarcia umowy uznaje się miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przez Wynajmującego.

 10. Godziny pracy Wypożyczalni:

  1. od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00 po uprzednim umówieniu się

  2. w soboty, niedziela i święta - nieczynne

§ 3

 1. Wynajmujący oferuje następujące formy dostawy Sprzętu

  1. odbiór osobisty w siedzibie Wynajmującego.

 2. Dostępnymi sposobami płatności za Sprzęt są, według wyboru Klienta:

  1. przelew internetowy na wskazany rachunek bankowy Sprzedawcy,

  2. gotówką za pobraniem,

  3. gotówką w siedzicie Wynajmującego przy osobistym odbiorze Sprzętu.

 3. Przekazanie Sprzętu przez Wynajmującego Klientowi nastąpi na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego. 

 4. Podpisanie przez Klienta protokołu zdawczo odbiorczego jest równoznaczne z przyjęciem Oferty Wynajmującego, potwierdzeniem faktu zawarcia Umowy oraz akceptacji niniejszego Regulaminu.

 5. Podpisanie protokołu zdawczo odbiorczego następuje przez:

  1. Klienta osobiście lub osobę trzecią upoważnioną przez Klienta do odbioru Sprzętu, po uprzednim zweryfikowaniu przez Wynajmującego jej tożsamości,

  2. podpis na dokumencie w formacie elektronicznym PDF dokonanym przy pomocy Tabletu i Długopisu Elektronicznego dokonanym przez Klienta osobiście lub osobę trzecią upoważnioną przez Klienta do odbioru Sprzętu, po uprzednim zweryfikowaniu przez Wynajmującego jej tożsamości,

  3. przez użycie Kodu, przekazanego za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS, umożliwiającego pobranie sprzętu z wyznaczonego pomieszczenia przez Klienta osobiście lub przez osobę trzecią upoważnioną przez Klienta.

 6. W sytuacji, gdy odbiór Sprzętu, nastąpi w sposób sprzeczny z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, w szczególności określonymi w §1 Regulaminu, § 2 Regulaminu oraz § 3 ust. 1-5 Regulaminu lub w sytuacji, gdy dane osobowe zawarte w wiadomości e-mail, o której stanowi §2 ust. 1 Regulaminu, są nieprawdziwe lub osoba, której podpis klawiaturowy znajduje się pod wiadomością e-mail, o której stanowi § 2 ust. 1 Regulaminu zaprzecza, żeby to ona wysłała tą wiadomość, osoba, która faktycznie odebrała Sprzęt i podpisała protokół zdawczo odbiorczy uznawana jest za osobę, z którą Wynajmujący zawarł umowę najmu. Na tej osobie ciążą wszelkie obowiązki, jakie powstają w związku z zawartą umową. Podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego i odebranie sprzętu jest równoznaczne z przyjęciem Oferty Wynajmującego, potwierdzeniem faktu zawarcia Umowy oraz akceptacji niniejszego Regulaminu. 

 7. Wszelkie zapisy w niniejszym Regulaminie, dotyczące Klienta, dotyczą osoby, o której stanowi § 3 ust.6 Regulaminu.

 8. Wydanie Sprzętu nastąpi w godzinach otwarcia Wypożyczalni. W przypadku odbioru Sprzętu poza godzinami pracy, Wynajmujący ma prawo naliczyć opłatę dodatkową w wysokości 275,00 polskich złotych powiększoną o należny podatek VAT.

 9. Sprzęt przekazywany Klientowi jest sprawny i gotowy do użycia. Nie posiada wad fizycznych lub prawnych uniemożliwiających jego wykorzystanie zgodnie z jego właściwościami.

 10. Klient zobowiązany jest zgłosić wszelkie zastrzeżenia co do sprawności lub stanu Sprzętu w chwili wydania i zamieścić stosowną adnotację w tym zakresie w protokole zdawczo odbiorczym.  Nie zgłoszenie zastrzeżeń przez Klienta lub niewpisanie ich przez Klienta do protokołu zdawczo odbiorczego oznacza przyjęcie Sprzętu bez żadnych zastrzeżeń i oznacza rezygnację Klienta z jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

 11. Klient odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Sprzętu i ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną za Sprzęt od chwili odbioru Sprzętu

 12. W przypadku zawarcia Umowy i nieodebrania Sprzętu w umówionym terminie, Wynajmujący może naliczyć Klientowi dodatkową karę umowną w wysokości 100% wartości zaakceptowanej oferty.

 13. W przypadku zawarcia Umowy i konieczności zmiany terminu jej realizacji z winy nie leżącej po stronie Wynajmującego, Wynajmujący może odmówić realizacji wykonania Umowy w innym terminie oraz naliczyć Klientowi dodatkową karę umowną w wysokości 100% wartości zaakceptowanej oferty.

 14. W przypadku zawarcia Umowy i braku możliwości jej realizacji z przyczyn nie zależnych od Wynajmującego, w szczególności dotyczy to uszkodzenia lub utraty Sprzętu. W takim przypadku Wynajmujący zaproponuje Klientowi inny sprzęt będący w ofercie Wynajmującego. W sytuacji gdy Klient nie zaakceptuje takiego rozwiązania, Umowa ulega rozwiązaniu z przyczyn nie zależnych od Stron. Strony nie będą dochodził od siebie dodatkowych kar i odszkodowań. 

§ 4

 1. Klient zobowiązuje się używać Sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem, zaleceniami Wynajmującego i  z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

 2. Wynajmujący oświadcza, iż nie udziela zgody na użycie wynajmowanego Sprzętu zdjęciowego do realizacji zdjęć nietypowych i niebezpiecznych, w szczególności zdjęć samochodowych, podwodnych, lotniczych i innych mogących narazić Sprzęt na uszkodzenia.

 3. W przypadku wystąpienia awarii, uszkodzenia, zniszczenia, lub utraty Sprzętu bądź jego elementu w trakcie trwania Umowy Klient obowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie oraz o wszystkich okolicznościach związanych z powyżej określonymi zdarzeniami Wynajmującego na jego adres e-mail kivi.biuro@gmail.com 

 4. W czasie trwania Umowy Klient ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za uszkodzenie, zniszczenie,  lub utratę Sprzętu bądź jego elementu. 

 5. W przypadku uszkodzenia Sprzętu bądź stwierdzenia przez Wynajmującego uszkodzeń w Sprzęcie po jego zwrocie dokonanym przez Klienta, Klient zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty jego naprawy.

 6. W sytuacji, o której stanowi § 4 ust. 5 Regulaminu, Wynajmujący poinformuje Klienta o zakresie stwierdzonych szkód. Jednocześnie Wynajmujący zastrzega sobie prawo do niezwłocznego podjęcia wszelkich kroków zmierzających do naprawy przedmiotu najmu i obciążenia tym Klienta w postaci faktury VAT.

 7. W przypadku utraty Sprzętu przez Klienta, Klient zobowiązany jest zwrócić kwotę stanowiącą wartość umożliwiającą odkupienie identycznego lub nowego Sprzętu przez Wynajmującego.

 8. W sytuacji, o której stanowi § 4 ust. 3 Regulaminu, Wynajmujący nie zapewnia sprzętu zastępczego.

 9. W sytuacji, o której stanowi § 4 ust. 5 i ust 7 Regulaminu, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kwota, będącą równowartością 50% wartości najmu, określonej w ofercie, uszkodzonego sprzętu za każdy dzień przestoju, do czasu jego naprawy lub jego odkupienia.

 10. Wynajmujący nie udziela zgody na dalsze podnajęcie przedmiotu najmu przez Klienta. W takiej sytuacji Wynajmujący zastrzega sobie prawo do naliczenia Kary Umownej będącą równowartością 100% wartości najmu.

 

§ 5

 1. Klient zobowiązany jest do dokonania zwrotu określonego w Umowie Sprzętu w określonym w Umowie dniu zakończenia okresu najmu, osobiście w miejscu gdzie nastąpiło jego wydanie Klientowi.

 2. W przypadku dokonania zwrotu Sprzętu poza godzinami pracy, Wynajmujący ma prawo naliczyć opłatę dodatkową w wysokości 275,00 polskich złotych powiększoną o należny podatek VAT.

 3. W przypadku dokonania przez Klienta zwrotu Sprzętu, po upływie okresu określonego w Umowie, Wynajmujący ma prawo do  naliczenia dodatkowych opłat według cen katalogowych oraz innych kosztów, które powstały z tego tytułu, przede wszystkim do naliczenia opłaty z tytułu utraconych korzyści.

 

§ 6

 1. Z tytułu zawartej Umowy, Klient zobowiązany jest do zapłaty czynszu najmu, w wysokości określonej w Ofercie. 

 2. Płatność nastąpi na podstawie faktury VAT w terminie, w  niej określonym.